Algemene voorwaarden Ami du Vin B.V.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van

Ami du Vin B.V.

Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

          1.      PRIVACY

De persoonsgegevens die u via onze website/webwinkel  www.amiduvin.nl  aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Het opslaan van uw gegevens heeft voor u als klant het voordeel dat wij u bijvoorbeeld meteen aanbiedingen kunnen doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur, zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens. Ook kunnen wij bijhouden welke producten u eerder besteld heeft, zodat u sneller en gemakkelijker aankopen op onze website kunt doen. De bestanden van onze webwinkel kunnen ook gebruikt worden voor het maken van statische en persoonlijke analyses. Onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven, of in het kader van een eventuele risicoanalyse.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit aangeven via info@amiduvin.nl.

 

          2.      INTELECTUELE  EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en webwinkel, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Ami du Vin B.V. en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Als u ons een bericht stuurt, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

 

 

          3.      VEILIGHEID EN LEEFTIJDSGRENS

Indien u bij ons een bestelling doet in de webwinkel, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webwinkel.  Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

 

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas net garanderen.

 

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de webwinkel inschrijven en bestellingen plaatsen  via de website.  De bezorger zal om legitimatie vragen als er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europees identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is de bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van € 15,-- in rekening worden gebracht.

 

          4.      PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN ACTIES

Hoewel onze website met de grootste zorg tot stand komt, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op de levering op grond van foutief weergegeven informatie.

Ami du Vin B.V. behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

 

          5.      INFORMATIE VIA DE WEBSITE

De informatie op de website wordt  van tijd tot tijd aangepast.  Indien u fouten op de site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via info@amiduvin.nl

  

          6.      BEZORGING

Bestellingen worden afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling de order bij u aan te bieden. De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval tot recht tot reclameren binnen 72 uur na ontvangst aan Ami du Vin B.V. medegedeeld te worden.  Ami du Vin B.V. is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd. Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Ami du Vin B.V. terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot een waarde van de betreffende bestelling.

 

          7.      BETALING

Betaling dient te geschieden via iDEAL of creditcard.

Indien expliciet overeengekomen met Ami du Vin B.V. kan betaling geschieden door middel van facturering. De factuur ontvangt u separaat via Postnl. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met €5,-- administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt danwel  door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening en worden geacht minstens 15% van het gevorderde te bedragen. Nieuwe bestellingen zullen pas worden uitgevoerd (indien voorradig) nadat betaling van de openstaande factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.

 

          8.      DOORVERKOOP

Behoudens onze schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden.

 

          9.      WIJZIGING EN OVERIG TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons  plaatst.  U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.  Wanneer het bepaalde in de aanvullende voorwaarden anders is dan in het algemene deel, dan gaat hetgeen dat in de aanvullende voorwaarden staat voor.

  

         10.  RETOUREN

Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@amiduvin.nl, waarna wij de desbetreffende artikelen zullen ophalen, tenzij iets anders wordt afgesproken. In dat geval bent u de kosten voor deze terugname verschuldigd. In de regel is dat een bedrag van  € 25,--. Dit zijn de werkelijke kosten voor het ophalen en terugnemen van de producten.

 

          11.  KLACHTENPROCEDURE

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mag worden, verzoeken wij u binnen 7 dagen na bezorging aan ons kenbaar te maken via info@amiduvin.nl. Wij zorgen dan dat u klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.